Hieronder vindt u de algemene voorwaarden en meer nuttige info i.v.m. de taalvakanties bij LC-taalvakanties. Je kunt hier ook een pdf downloaden waarop de algemene voorwaarden opgesomd zijn.Voor wie?

De taalvakanties zijn toegankelijk voor kinderen en tieners van 5 tot 15 jaar die graag Frans of Engels willen leren of vooruitgang willen boeken in deze taal.


Taalvakanties - weekstages

De weekstage is een formule met overnachtingen.  Uw kids staan 24/24 onder begeleiding doorheen alle (taal)activiteiten.   De deelnemers verblijven er gedurende een week  (drie-, vijf- of zevendaagse) in een volpensionformule op een unieke, zorgvuldig uitgekozen kindvriendelijke locatie.  Deze locaties kunnen in het binnen- of buitenland liggen. De locaties voldoen één voor één aan alle vereisten inzake jeugdverblijven.  De soort locatie hangt af van de thematische invalshoek voor het taalkamp.
 


Taalvakanties en vervoer

Afhankelijk van de locatie van de taalvakanties, wordt er busvervoer voorzien. 
Het vertrekpunt is Kuurne.  Vanuit Kuurne vertrekt de bus in richting van de locatie van het taalkamp.  Onderweg zijn er nog verschillende opstapplaatsen zodat mensen die iets verder van Kuurne wonen, ook op een andere opstapplaats kunnen opstappen.  Vervolgens gaat de bus richting de bestemming.
Omwille van de veiligheid van jullie oogappels voorzien we  uitsluitend beroepschauffeurs.  ‘Le Crayon’ werkt om die reden niet met gelegenheidschauffeurs.  De bussen hebben alle nodige comfort.
 


Maaltijden & tussendoortjes

Tijdens de taalvakanties verblijven de deelnemers in een volpensionformule.  Het verblijfcentrum staat in voor de bereiding van het ontbijt, het middagmaal en avondmaal. Ook hier gaat het telkens om een gezonde en evenwichtige maaltijd.  Uiteraard zijn hierbij ook de dranken en tussendoortjes inbegrepen.
 


Medische zorgen

Als de deelnemer ziek wordt, contacteren we eerst en vooral de ouders. In overleg met de ouders wordt de juiste beslissing genomen.  Gezondheid en veiligheid is bij ‘Le Crayon Taalvakanties’ prioritair. We willen langs deze weg informeren betreffende de wetgeving omtrent het toedienen van medicatie aan de deelnemers.

In de wet staat het volgende:
In België is iedereen verplicht hulp te verlenen aan een persoon in nood. Wanneer je zelf geen gevaar loopt, ben je verplicht de hulp te bieden die je kent en kunt geven. Het toedienen van medicijnen valt niet onder eerste hulp. Dat is voorbehouden aan artsen, apothekers en andere medische beroepen. Andere personen die medicijnen geven, zijn wettelijk strafbaar. Ook al gaat het om medicamenten die zonder voorschrift te verkrijgen zijn. Als een kind een allergische reactie of nevenwerking zou krijgen op het verkregen geneesmiddel, kan de leiding immers aansprakelijk gesteld worden.

Toepassingsgebied voor deze wet:
‘Le Crayon Taalvakanties’ mag bijgevolg geen medicatie toedienen aan de deelnemers. Hoe onschuldig het op het eerste zicht lijkt. In bepaalde gevallen is een behandeling echter noodzakelijk. In deze gevallen vragen wij een medisch attest waaruit blijkt dat de medicatie dient toegediend te worden. Dit medisch attest dient ondertekend te worden door de ouders. Bij andere medische problemen, zullen wij steeds te rade gaan bij een arts of apotheker. Het medisch attest kan u telefonisch of per mail aanvragen, en dient u mee te brengen bij aanvang van de taalvakantie.


Laatste dag op de taalvakantie

We zorgen steeds voor een feestelijke afsluiter van de taalvakantie.  Op het einde van elke taalvakantie  wordt een getuigschrift in de vorm van een diploma uitgereikt. De ouders zijn ook altijd welkom voor een woordje uitleg of wat feeback.
 


Verloren voorwerpen

De verloren voorwerpen blijven tijdens de taalvakantie op de kampplaats zelf. Na de taalvakantie houdt ‘Le Crayon Taalvakanties’ alles bij op het kantoor tot twee maand na het einde van de taalvakantie. U kan ons voor de ophaling en beschrijving van het verloren voorwerp steeds telefonisch of per mail contacteren.
 


Inschrijven samen met een vriend(in), broer of zus

U kan op het inschrijvingsformulier melden dat uw kind graag op dezelfde kamer wil slapen of in dezelfde groep de taalvakantie wil volgen als een vriend(in), broer of zus. We zullen de groepsindeling en de kamerindeling met de nodige zorg regelen.
We proberen zoveel mogelijk aan de wensen van u en uw kinderen te voldoen. Wij hebben meerdere kinderen die met een vriend(in), broer of zus komen maar de grotere helft komt alleen. Kom jij ook alleen dan hoef je jou dus hierover zeker geen zorgen te maken.
 


Informatieverplichtingen

Om de inschrijving correct te laten verlopen is het noodzakelijk dat de deelnemer de nodige en gevraagde informatie verstrekt aan ‘Le Crayon Taalvakanties’.   We verwijzen hiervoor naar het inschrijvingsformulier.  Ook wordt er gevraagd om de nodige medische informatie, alsook de  informatie betreffende het ziekenfonds (+ vignetjes van de mutualiteit)  via de daartoe bestemde formulieren te bezorgen, alsook een kopie van een geldige identiteitskaart en een reistoelating.

Wanneer blijkt dat de verstrekte informatie niet correct is, dan heeft ‘Le Crayon Taalvakanties’ het
recht de vakantie te annuleren of eventuele extra kosten aan te rekenen.

‘Le Crayon Taalvakanties’  verbindt er zich toe ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de deelnemers schriftelijk te verstrekken :
- indien er vervoer geregeld is, vertrekuur, vertrekplaats en vervoersregeling
- de contactgegevens van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging/verantwoordelijke van
 ‘LC-Taalvakanties’, hetzij de plaatselijke instanties die de deelnemers bij moeilijkheden kunnen helpen.

De reiziger ontvangt ten laatste 7 kalenderdagen voor aanvang van de taalvakantie een overzicht van de weekplanning, de dagindeling, een oplijsting van de opstapplaatsen met vertrek- en aankomstuur, een overzicht van de bagage, een medische fiche, …


Reservelijst

Is uw favoriete taalvakantie volzet? Dan kan u uw gegevens nalaten op de reservelijst via het inschrijvingsformulier. Dit is kosteloos en brengt geen verplichtingen met zich mee. Van zodra er toch nog een plaatsje vrijkomt, contacteren wij u onmiddellijk en vrijblijvend.


Verzekeringen deelnemers

Ongevallenverzekering
De deelnemers zijn tijdens de taalvakantie verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden. Daarvoor werd een verzekering afgesloten. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt aangesproken na de familiale verzekering van de deelnemer.  Een fotokopie van de verzekeringspolis is verkrijgbaar op aanvraag.

Annuleringsverzekering
Soms valt er iets onverwachts voor: ziekte of overmacht kunnen ervoor zorgen dat u uw taalvakantie moet annuleren. Om u financieel te beschermen tegen de gevolgen van een annulering, kan u via onze verzekeringsmakelaar kiezen voor een annuleringsverzekering.  Meer info hierover kan u op aanvraag bekomen.

Diefstalverzekering en verzekering materiële schade (alle risico’s) niet inbegrepen
In de vakantieprijs is noch een diefstalverzekering, noch een verzekering voor materiële schade inbegrepen.  Dure, kostbare voorwerpen laat je dan ook beter thuis!


Reiscontract en betaling van de reissom

Inschrijving gebeurt door volledige invulling van het inschrijvingsformulier dat u vindt op onze website. Na ontvangst van uw inschrijving bezorgen wij u een bestelbon alsook een schriftelijke bevestiging van de geboekte taalvakantie. Samen met deze documenten ontvangt u een voorschotfactuur. Het te betalen voorschot bedraagt €150 en moet binnen de 5 werkdagen worden vereffend door overschrijving op ons rekeningnummer.  Het resterend saldo dient uiterlijk 4 weken voor vertrekdatum te worden vereffend.


Prijs

De in het contract overeengekomen prijs omvat alle verplichte diensten.  De vermelde prijs is vast en houdt alle vermelde diensten in, behalve in bepaalde omstandigheden:
- Indien inkoop van brandstoffen, taxen of belastingen wijzigen, zodat ze hun effect hebben op de totale inkoopprijs, dan kan tot maximum 1 maand voor het geplande vertrek de prijs herzien worden.
- Leidt de hierboven vermelde wijziging tot een prijsverlaging, dan gebeurt een prijsaanpassing enkel in verhouding met de daaraan verbonden kosten.
- Leidt de prijsaanpassing tot een verhoging van de verkoopprijs met méér dan 10%, dan heeft de deelnemer het recht de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden en de reeds betaalde bedragen terug te vorderen. 


Annulering door de reiziger

Indien een annulatieverzekering wordt afgesloten via tussenkomst van onze verzekeringsmakelaar dan kan de deelnemer de reisovereenkomst annuleren, maar dient daarbij de volgende regels te respecteren.
- De annulering moet altijd schriftelijk bevestigd worden.
- De kosten die daarmee gepaard gaan, dienen door de reiziger steeds betaald te worden en kunnen teruggevorderd worden via de annulatieverzekering die facultatief is.
Aarzel niet om contact op te nemen voor meer info betreffende de annulatieverzekering.

De annulatiekosten zijn de volgende :
meer dan 45 dagen voor vertrek : 25 % van de totale reissom
tussen 45 dagen en 30 dagen voor vertrek : 35 % van de totale reissom
tussen 30 dagen en 15 dagen voor vertrek : 50 % van de totale reissom
minder dan 15 dagen voor vertrek : 100 % van de totale reissom


Overdraagbaarheid van het contract

De deelnemer kan zich in sommige gevallen laten vervangen door een andere deelnemer.
Op aanvraag wordt elke situatie afzonderlijk onderzocht.    ‘Le Crayon Taalvakanties’  dient hiervoor schriftelijk een aanvraag te ontvangen.
De deelnemer is in geval van overdracht hoofdelijk met de overnemer gehouden tot betaling van de totaalprijs van de taalvakantie en kosten van de overdracht.

 


Annulering door 'LC Taalvakanties'

‘Le Crayon Taalvakanties’ heeft het recht de taalvakantie te annuleren wanneer blijkt dat zich minder dan 5 deelnemers ingeschreven hebben. ‘Le Crayon taalvakanties’ zal alsdan een andere taalvakantie voorstellen of overgaan tot terugbetaling van de betaalde bedragen.  Dit geldt ook wanneer
‘Le Crayon Taalvakanties’ de taalvakantie annuleert als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan : abnormale en onvoorziene weersomstandigheden, rampen of beslissingen die door de overheid worden opgelegd waardoor de reizen niet kunnen doorgaan…


Wijziging door 'LC Taalvakanties'

Indien ‘Le Crayon Taalvakanties’ zich voor het vertrek verplicht ziet het reiscontract te wijzigen, dan dient de reiziger daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk en voor het voorziene vertrek verwittigd te worden. De reiziger heeft in dat geval het recht kosteloos zijn reis te annuleren en dient dit schriftelijk mee te delen aan ‘Le Crayon Taalvakanties’.  Indien de reiziger de wijziging aanvaardt, dan wordt een annex bij het reiscontract opgemaakt dat de wijzigingen specificeert.


Aansprakelijkheid van 'LC Taalvakanties'

‘Le Crayon Taalvakanties’ kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die de reiziger oploopt doordat het reiscontract niet of slecht werd uitgevoerd door ‘Le Crayon Taalvakanties’, tenzij indien:
- de reiziger verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract.
- de tekortkomingen veroorzaakt zijn door een derde, die vreemd is aan de in het contract voorziene prestaties.
- de tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht.
- de tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die door ‘Le Crayon Taalvakanties’ niet op voorhand konden voorzien of  voorkomen worden en met die verstande dat uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen in internationale verdragen en waaraan de diensten van het reiscontract onderworpen zijn onverminderd van toepassing zijn.

‘Le Crayon Taalvakanties’ is steeds verplicht de in nood verkerende deelnemers te helpen. Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen bij de reiziger verhaald worden, mocht de reiziger zelf verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming.
In elk geval zal de aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en vergoeding van derving van reisgenot voor diensten niet door ons verleend, beperkt zijn tot maximaal 2 x de reissom.


Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger wordt aansprakelijk gesteld voor de schade indien hij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of wanneer door zijn fout materiële of morele schade wordt berokkend aan personen of goederen van ‘Le Crayon Taalvakanties’. De fout wordt beoordeeld vanuit het normale gedrag van de reiziger. Indien de reiziger door zijn gedrag de veiligheid of integriteit van ‘Le Crayon Taalvakanties’, begeleiders of andere deelnemers in het gedrang brengt, dan heeft ‘Le Crayon Taalvakanties’ het recht de reiziger onmiddellijk voor verdere deelname uit te sluiten. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de reiziger. Een reiziger die om hierboven vermelde reden wordt uitgesloten voor verdere deelname van de vakantie heeft geen recht op terugbetaling van enige schadevergoeding of terugbetaling. Onder niet tolereerbaar gedrag wordt o.a. verstaan: alle vormen van agressiviteit, druggebruik,...


Vroegtijdig vertrek en laattijdige aankomst

Bij vroegtijdig vertrek of laattijdige aankomst van de deelnemer op de taalvakantie wordt er geen tegemoetkoming doorgevoerd.


Klachtenregeling

Indien de reiziger een klacht heeft, nog voor de reisovereenkomst tot uitvoering is gekomen, dan dient hij zijn klacht schriftelijk te laten geworden aan ‘Le Crayon Taalvakanties’bvba.  Klachten tijdens de bepaalde vakantieperiode moeten ter plaatse aan de vertegenwoordiging van ‘Le Crayon Taalvakanties’ overgemaakt worden en dit op een bewijskrachtige manier.
‘Le Crayon Taalvakanties’ is verplicht ter plaatse meteen de klacht te onderzoeken en er alles aan te doen naar ieders tevredenheid een oplossing te zoeken.  Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de reiziger werd opgelost of indien de reiziger ter plaatse, om welke reden dan ook, niet in staat is zijn klacht bij de vertegenwoordiging van ‘Le Crayon Taalvakanties’ neer te leggen, dan dient maximum 2 weken na de einddatum van de reis de klacht per aangetekend schrijven te worden ingediend.  Bij een overschrijding van deze periode is de klacht niet meer ontvankelijk.
 


Beeldmateriaal

Inschrijving en of deelnemen aan onze taalvakanties geeft ‘Le Crayon Taalvakanties’ automatisch de toelating om foto’s en ander beeldmateriaal in het kader van de campagne te maken en te publiceren behoudens schriftelijk bezwaar van de persoon in kwestie.


Reiscontractenwet

Le Crayon Taalvakanties’ is verzekerd tegen financieel onvermogen door DVV. Dit zorgt ervoor dat de taalvakantie van uw zoon/dochter in alle veiligheid kan verlopen.

Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het reiscontract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01/04/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 is ‘Le Crayon Taalvakanties’ door DVV, Galileelaan 5 te Brussel verzekerd om in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Op aanvraag kan u een kopie van deze polis bekomen.

Conform artikel 37 van de wet tot regeling van het reiscontract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01/04/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 heeft  ‘Le Crayon Taalvakanties’ bij DVV, Galileelaan 5 te Brussel een verzekering inzake mogelijke professionele aansprakelijkheid jegens de reiziger afgesloten. Op aanvraag kan u een kopie van deze polis bekomen.


Wet- en regelgeving privacy

Voor de administratie en verwerking van persoonsgegevens houdt ‘Le Crayon Taalvakanties’ zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

De bezoeker geeft uitdrukkelijk en ondubbelzinnig de toestemming aan ‘Le Crayon Taalvakanties’ om zijn gegevens, met inbegrip van zijn persoons- en gebruiksgegevens die zouden blijken uit het bezoek van de website te verwerken in een gegevensbestand dat eigendom is van ‘Le Crayon Taalvakanties’. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens, in voorkomend geval recht op verbetering en het recht om de verwijdering te vragen van uw persoonsgegevens. Kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke informatie zijn van groot belang. Aan uw verzoek tot correctie van onjuistheden of wijzigingen in uw persoonlijke informatie zullen wij dan ook spoedig mogelijk voldoen.